Mitä tulee huomioida remontoidessa huoneistoa?

04.06.2019, 13:15

Osakkaan muutostyöt

Osakkaan tulee tehdä muutostyöilmoitus taloyhtiölle, ennen remonttiin ryhtymistä. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin taloyhtiö on käsitellyt muutostyöilmoituksen ja antanut luvan töiden aloittamiseen.

Muutostyöilmoituksesta ei peritä osakkaalta kustannuksia, joten kaikista muutostöistä kannattaa ilmoittaa.

Asbestilainsäädäntö muuttui 1.1.2016. Lakimuutos on tuonut muutoksia muutostöiden käsittelyyn aiempaan käytäntöön nähden. Valtioneuvoston asetuksen 798/2015 mukaisesti kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa, joissa tehdään purkutöitä (esim. kylpyhuone- ja keittiöremontit, väliseinien purkaminen) on tehtävä asbestikartoitus ennen töiden aloittamista.

Osakkaalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutostöitä hallitsemassaan osakehuoneistossa. Muutosten on oltava osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukaisia ja muutostöissä on noudatettava hyvää rakennustapaa.

Osakkaan on lain mukaan ilmoitettava muutostyöstä kirjallisesti etukäteen hallitukselle tai isännöitsijälle. Osakas myös vastaa ilmoituksen käsittelystä taloyhtiölle tai toiselle osakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

Muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin taloyhtiö on käsitellyt muutostyöilmoituksen ja myöntänyt luvan töiden aloittamiselle. Lähtökohtaisesti taloyhtiö tai toinen osakas eivät voi kieltää muutostyötä, ellei siitä koidu kohtuutonta haittaa taloyhtiölle tai toiselle osakkaalle. Muutostyölle voidaan kuitenkin asettaa tarvittaessa ehtoja.

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan tekemää/teettämää muutos- tai korjaustyötä. Lisäksi taloyhtiön on huolehdittava, että valvonta on toteutettu riittävällä tavalla. Muutos- tai korjaustyöhön ryhtynyt osakas vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista.

Asunto-osakeyhtiölaissa käsitellään myös osakkaan ja yhtiön välistä vahingonkorvausvelvollisuutta. Osakkaan on hyvä tiedostaa, että ryhtyessään osakehuoneistossaan muutos- tai korjaustöihin, täytyy osakkaan mahdollisessa vahinkotilanteessa pystyä näyttämään toimineensa huolellisesti.

Alla osakkaan muutostöitä koskevia ohjeita sekä lomakkeita: